Bezpečnostní pásy a povinné ručení.

Používáte během jízdy vozidlem bezpečnostní pásy? A vaši spolucestující? Pokud ne, tak byste měli vědět, že kromě toho, že riskujete svoje zdraví a život a že se dopouštíte přestupku proti zákonu, riskujete navíc, že vám v případě škody na zdraví v důsledku dopravní nehody může pojišťovna zkrátit pojistné plnění vyplácené z povinného ručení viníka nehody.

Ustanovení § 6, odst. 1, písm. a) a § 9, odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ukládají povinnost řidiči i přepravovaným osobám být za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem, pokud jimi jsou sedadla povinně vybavena. Tato povinnost se týká všech vozidel uvedených do provozu od roku 1986, v případě autobusů od r. 2004.

Pokud vám při dopravní nehodě bude způsobena škoda na zdraví a z povinného ručení viníka nehody budete uplatňovat nárok na odškodnění, první, co bude pojišťovnu zajímat, bude, zda jste byli připoutáni. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, totiž říká, že pojišťovna uhradí za viníka nehody škodu v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku. A právě občanský zákoník v § 441 jasně stanoví, že pokud byla škoda způsobena také zaviněním poškozeného, pak poškozený nese škodu poměrně. Pokud byla škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji poškozený sám.

Výše odškodnění z povinného ručení viníka nehody, resp. krácení tohoto odškodnění, tedy v případě zranění či smrti bude záviset na tom, zda nedošlo k újmě na zdraví také v důsledku skutečnosti, že řidič, resp. jeho spolujezdci nebyli při jízdě připoutáni. Krácení pojistného plnění v takovýchto případech pak dosahují 20 – 40%, což může představovat i stovky tisíc nebo dokonce i milióny korun. V případě, že nejste připoutáni a zezadu do vás narazí jiné vozidlo, v důsledku čehož proletíte čelním sklem a utrpíte zranění, nebo dokonce nehodu nepřežijete, plnění z povinného ručení viníka nehody bude pojišťovnou kráceno zcela jistě. To, zda jste byli připoutáni, bude prověřovat policie a znalci a pojišťovna se bude řídit jejich závěry.

Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění a dále zdravotní pojišťovnou uplatněný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Peněžitým důchodem se hradí ztráta na výdělku, k níž došlo při škodě na zdraví.

Za škodu usmrcením se vyplácí z povinného ručení jednorázové odškodnění pozůstalým a to ve výši 240 tis. Kč každému dítěti, každému rodiči a každé blízké osobě žijící s usmrceným ve společné domácnosti. Každému sourozenci zesnulého se vyplácí 175 tis. Kč.

Jak je vidět, v případě krácení pojistného plnění z důvodu nezapnutých bezpečnostních pásů, se může jednat i o velmi vysoké částky, jak již bylo zmíněno výše. Pokud ke krácení pojistného plnění dojde, můžete se samozřejmě u soudu domáhat snížení krácení. Otázkou je, zda něco vysoudíte, protože občanský zákoník hovoří jasně. I kdybyste u soudu uspěli, nemusí to ještě znamenat, že pojišťovna proplatí škodu za viníka nehody a že viník vám bude ochoten vysouzený rozdíl doplatit. Pak vám nezbude, než se znovu soudit, tentokrát s viníkem nehody. Doporučit lze jednoznačně jediné. Neriskovat zdraví či dokonce život, dodržovat předpisy, a před každou jízdou se připoutat.

V nedávném rozsudku však Nejvyšší soud uvedl, že řidič není odpovědný za spolujezdce a zda se připoutá či ne. Tudíž v této souvislosti po něm nikdo nemůže chtít žádnou náhradu škody, pokud se spolujezdec zraní při nehodě a nebyl připoután. Je to chyba spolujezdce. To neplatí pouze v případě dětí a v podstatě nesvépravných osob, které musí řidič důrazně upozornit.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL