Zvláštní případy likvidace škody z povinného ručení

Občas se může stát, že dopravní nehodu zaviní řidič, který pro své vozidlo nemá uzavřeno zákonné pojištění, nebo neznámý řidič, který z místa nehody ujede, anebo třeba řidič cizí státní příslušnosti, jehož pojišťovnu není možné dohledat. Jak má v takových případech postupovat poškozený a kdo mu uhradí vzniklou škodu. Likvidace škod v těchto a některých dalších případech probíhá nestandardním způsobem. Na následujících řádcích si přiblížíme, jak v takových situacích můžete jako poškozená osoba postupovat.

Viníkem nehody je nepojištěný řidič.

Ačkoli je povinnost uzavřít pro vozidlo povinné ručení daná zákonem, každoročně u nás způsobí řidiči nepojištěných vozidel řádově kolem 5 tisíc dopravních nehod s celkovou výší škod zhruba 450 miliónů korun. Pravděpodobnost, že vám škodu na vašem vozidle způsobí řidič nepojištěného vozidla je tudíž relativně velká. Z čeho lze v takovém případě škodu na vašem vozidle uhradit?

  • Máte uzavřeno „Povinné ručení bez povinnosti“, „Povinné ručení bez starostí“ nebo „NA100PRO“.

Toto jsou pojistné produkty, které vás chrání nejen v případě, že způsobíte škodu jinému řidiči, ale i v případě, že jiný řidič způsobí škodu vám. Pokud máte uzavřen tento druh pojištění, pak stačí z místa nehody zkontaktovat vaši pojišťovnu kvůli ujasnění dalšího vašeho postupu. Pojišťovna se pak o vás postará. Společným principem je přímá likvidace škody, jež je založena na skutečnosti, že vaše pojišťovna vše vyřídí za vás, včetně odškodnění ( následně si sama vše vyřídí s viníkem nehody).

Každopádně nezapomeňte zvážit, zda nemáte povinnost přivolat k nehodě policii, či zda by to nebylo ve vašem konkrétním případě žádoucí.

  • Máte uzavřeno havarijní pojištění.

Havarijní pojištění má v současné době uzavřeno asi 18 % řidičů. Pokud patříte k nim, existuje možnost likvidace škody z vaší pojistky. V takovém případě zkontaktujte ihned vaši pojišťovnu a dohodněte si s ní další postup (kdy a kde si likvidátor pojišťovny prohlédne vozidlo, kam jej odstavíte atp.)

Pokud se vás ani jeden z uvedených případů netýká, zkontaktujte pojišťovnu, u které máte uzavřeno povinné ručení a požádejte ji, aby vám poskytla likvidátora na zlikvidování škody. Pokud vám pojišťovna tuto službu neposkytne, nechejte si auto opravit v servisu (příp. si vozidlo sami opravte) a fakturu za opravu předejte České kanceláři pojistitelů. ČKP pověří některou z pojišťoven likvidací škody a plnění bude pak vyplaceno z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Viníkem nehody je řidič cizozemského vozidla.

Pokud dojde k nehodě na území České republiky a viníkem nehody je osoba, jejíž odpovědnost za škodu je pojištěna hraničním pojištěním, pak vám plnění za škodu poskytne Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Stejná je situace v případě, kdy se na řidiče cizozemského vozidla nevztahuje povinnost uzavřít hraniční pojištění.

Dojde-li k nehodě v zahraničí, pak je rozhodující, zda cizí pojišťovna, u které je viník pojištěn, ustanoví v České republice svého škodního zástupce. Pokud ano, pak budete nárok na plnění uplatňovat u dotyčné pojišťovny a to prostřednictvím jejího škodního zástupce. Pokud škodní zástupce ustanoven není, pak vám bude poskytnuto náhradní plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Se zjištěním škodního zástupce vám pomůže Informační středisko České kanceláře pojistitelů. Sami si můžete škodního zástupce dohledat přímo na internetových stránkách Informačního střediska ČKP (na ně se pohodlně dostanete z úvodní internetové stránky ČKP).

Česká kancelář pojistitelů vám poskytne plnění také v případě, že k nehodě došlo na území cizího státu a do 2 měsíců ode dne vzniku škody z této dopravní nehody není možné zjistit pojišťovnu, které povinnost poskytnout pojistné plnění vznikla.

Viníkem nehody je neznámý řidič.

Poměrně běžné jsou situace, kdy se nepodaří zjistit osobu, která nehodu zavinila. Pak je třeba obrátit se na Českou kancelář pojistitelů ČKP, zajistit svědky a zalarmovat policii. Pokud se vám to podaří pak vám ČKP škodu nahradí. Musí být splněny dvě podmínky: musí vzniknout škoda větší než 10000 Kč a současně musí dojít ke zranění. Pokud ne, pak leda, že máte havarijní pojištění. Dalsi informace můžete zjistit na ckp.cz

Pojišťovna nevyřídí nárok na náhradu škody ve lhůtě 3 měsíců.

Zákon ukládá pojišťovně povinnost ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo poškozeným uplatněno právo na plnění z povinného ručení, ukončit šetření pojistné události a poškozenému sdělit výši pojistného plnění, příp. vysvětlit zamítnutí nebo krácení uplatněných nároků. Tuto povinnost upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v § 9, odst. 3. Pokud v této lhůtě pojišťovna povinnost nesplní, může vám poskytnout náhradní plnění Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu.

V takovém případě tedy doporučujeme obrátit se s nárokem na ČKP. Ta má potom 2 měsíce na vyřízení. Existuje ještě možnost domáhat se nároku po pojišťovně soudní cestou, ale tím se připravíte o možnost řešit věc přes ČKP.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL